BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТОПредлагаме консултации относно:- проектирането – предпроектна и проектна фаза

- прилагането на ЗУТ във връзка със строителството

- спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност;

- спазване на здравословни и безопасни условия на труд

- смяна на предназначението на обектите, както и всички необходими действия за узаконяване на търговски обекти.