BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ


       Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите, състояща се в следното:

- проверка законността на заварените строежи в парцела;

- проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план

- проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект

- проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС, към момента на изработване на проекта

- проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания.

- проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособностпожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството

- проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа

- проверка на съгласуваност между отделните части на проекта

- проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи

- проверка на пълнота на проектната документация